Z činnosti SBP

 

Dne 12.8.2002 byly po delší době zaktualizovány stránky SBP.  Činnost sdružení je stále pozastavena, a to hlavně z důvodu nezájmu o aktivní členství v této organizaci. V době, kdy je zájem o nevysvětlitelné jevy stále větší, je paradoxně stále těžší najít odborníky z příbuzných vědních oborů, kteří jsou ochotni seriózně publikovat a experimentovat v této oblasti. Problémem je i technologická a finanční náročnost provádění potřebných experimentů. Uvažuje se o vydání dalšího čísla časopisu, ale zda vyjde, záleží i na vás.

Dnem 3.3.2002 mění JČBP název na Sdružení badatelů v psychotronice a zároveň pozastavuje svou činnost až do odvolání, nejméně však do poloviny května 2002. Důvodem je velká pracovní zaneprázdněnost všech aktivních členů sdružení.

Dnem 19.10.2001 byly stránky JČBP přemístěny na nový a hlavně spolehlivější server, a to za cenu delší internetové adresy. Proto je nyní jednodušší si zapamatovat adresu http://www.psychotronika.cz/ , ze které se lze na stránky JČBP dostat dvojím kliknutím myši. Pokud chcete zadat přímo novou adresu těchto stránek, zní http://www.fsoft.cz/rf/jcbp/jcbp.htm .

Dne 12.9.2001 získala psychotronika v České republice svou hlavní prezentační internetovou nástěnku - Hlavní informační středisko psychotroniky České republiky na adrese http://www.psychotronika.cz/ . JČBP nyní soustředí svou pozornost na Výkladový slovník psychotroniky. Ten by mohl spatřit světlo světa už koncem roku 2001.

Dnem 12.8.2001 dochází ke změně názvu sdružení z Jednoty českých a slovenských badatelů v psychotronice na Jednotu českých badatelů v psychotronice. Tato změna je vynucena především komplikacemi případné registrace mezinárodního sdružení. V žádném případě to neznamená, že jsme tím zanevřeli na své přátele, kolegy a příznivce ze Slovenské republiky.

Dne 7.6.2001 došlo k aktualizaci těchto stránek s ohledem na různorodé rychlosti a programové vybavení dnes používaných osobních počítačů. Zároveň byla převedena diskusní stránka JČSBP ze zkušebního do běžného provozu. Zájemci o pořádání internetových diskusí o psychotronice se mohou přihlásit na adrese JCSBP@post.cz . Stačí uvést jméno a adresu elektronické pošty pořadatele, téma diskuse a datum a čas diskuse, a to nejméně 21 dní předem. V souladu s § 9, odst. b) Jednacího řádu JČSBP pak jednatel tyto informace rozešle a zveřejní na těchto stránkách. Pořadatel je poté povinen se 5 minut před zahájením diskuse přihlásit k diskusnímu serveru a vytvořit na něm diskusní skupinu s názvem  psychotronika.

Dne 19.5.2001 proběhl v Praze Malý seminář o psychotronice, po kterém ihned následovala schůze JČSBP. Jednalo se především o základních dokumentech JČSBP a o její formě a organizační struktuře.

Dne 7.5.2001 byl zveřejněn časopis Cesty psychotroniky 1/2001. Rovněž byl změněn odkaz na přihlášku do JČSBP z důvodu převodu přihlášky do elektronické podoby. Další novinkou je možnost změny velikosti rámu mezi menu a hlavním oknem podle potřeby uživatele.

Dne 28.4.2001 došlo k aktualizaci těchto stránek o velmi významné odkazy na nové dokumenty JČSBP. Zároveň byl uveřejněn první z řady chystaných dotazníků. Redakce časopisu Cesty psychotroniky dokončuje první letošní vydání, které by mělo být k dispozici do konce května.

Dne 14.3.2001 byla dokončena práce na vylepšení designu internetových stránek, takže JČSBP do 3 roku své existence vstupuje s novou tváří. Jak se vám líbí ?

Dne 4.3.2001 byly přesunuty a zaktualizovány tyto internetové WWW a WAP stránky. V budoucnu se uvažuje o jejich přesunu na jiný virtuální server.

Dne 24.2.2001 proběhl v Kanceláři JČSBP Malý seminář o psychotronice. Na programu byla: Prezentace JČSBP, Psychotronika na Internetu, Informační dimenze, Bioterapie jako bezkontaktní masáž a Diskuse o další existenci JČSBP, o psychotronickém výzkumu a stagnaci v psychotronickém bádání. Na řadu se dostala i otázka financování a prezentace publikací a výsledků výzkumu.

Dne 18.1.2001 byla obnovena Diskusní stránka JČSBP, tentokrát ve formě "chatu". Zároveň započala příprava Semináře o psychotronice.

Dne 3.12.2000 po delší odmlce byla opět provedena aktualizace těchto stránek. JČSBP připravuje další vydání časopisu Cesty psychotroniky. Rovněž se chystá možnost diskuse prostřednictvím softwarového produktu Microsoft NetMeeting.

Dne 12.9.2000 došlo k další aktualizaci WWW a WAP stránek JČSBP. Vzhledem k tomu, že dodnes nikdo neprojevil zájem o diskusi, bude Diskusní stránka JČSBP zrušena.

Dne 9.9.2000 pořádala Vlašimská astronomická společnost "Seminář o mezních otázkách astronomie". Již podruhé se tohoto semináře zúčastnili i zástupci JČSBP. Dopoledne jsme vyslechli přednášky o problematice neidentifikovatelných létajících objektech a o knize "Tajné dějiny Evropy". Z dotazů přítomných účastníků semináře vyplynulo, že stále převládá honba lidí za senzacemi nad seriózním přístupem k diskutované problematice. Po obědě jsme se sešli k projednání otázek psychotronického výzkumu a jeho realiaci Jednotou. Náš výzkum se bude ubírat následujícími směry:
1) měření fyzikálních veličin v souvislosti s psychotronickými jevy,
2) ovlivňování tzv. "rozhodovacích procesů" v mikrosvětě. Jedná se o zcela nový směr v psychotronickém výzkumu vycházející ze současného předpokladu psychotroniky o ekvivalenci informace a hmoty.

Dne 26.8.2000 byl konečně zveřejněn časopis Cesty psychotroniky 2/2000. Image časopisu se na první pohled téměř nezměnil (pouze byl ujednocen styl odstavců, kapitol a popis obrázků), jeho zdrojový kód na Internetu je ale o třídu dokonalejší a díky tomu je internetová podoba časopisu již na 99% shodná s tou papírovou.

Dne 2.8.2000 bylo rozhodnuto o termínech a místě konání schůzek JČSBP. Budeme se scházet v Kanceláři JČSBP v Praze každou třetí sobotu v měsíci, vždy v dopoledních hodinách počínaje říjnem 2000.

Dne 11.7.2000 došlo k úpravě internetových stránek JČSBP a k přidání stránky WAP. Ta bude postupem času sloužit k informování členů JČSBP, příznivců psychotroniky a široké veřejnosti o aktivitách a záměrech JČSBP. Budou zde uvedeny kontakty, termíny schůzí, probíhající akce, nejžhavější zprávy ze světa psychotroniky a mnohé další užitečné informace.

Dne 27.5.2000 byly stránky JČSBP rozšířeny o diskusní stránku. Činnost JČSBP se totiž v současné době ubírá nejen cestou publikační, ale i diskusní, a tím se snaží o popularizaci psychotroniky mezi širokou veřejností. Výměna názorů v této stále ožehavé oblasti bude pro psychotroniku určitě přínosem.

Dne 9.3.2000 slavila JČSBP první rok své existence. K tomuto datu rovněž vydala 1.číslo časopisu Cesty psychotroniky ročníku 2000. Od tohoto čísla bude časopis zpracováván novou metodou, založenou na moderních internetových technologiích. Zasílání článků, jejich úprava, řazení, vkládání obrázků, schémat a tabulek, úprava designu a odvození tištěné verze transformací do podoby dokumentu MS Word formátu A5 - to vše bude realizováno za pomoci internetové diskuse, chatu, E-mailu, vzdáleného přístupu a internetové telefonie. Pokud se tento způsob komunikace osvědčí, využije jej JČSBP i pro vzájemnou komunikaci v rámci vlastní členské základny. Od této změny si JČSBP slibuje i rozšíření členské základny o "internetové" dopisovatele a kritiky.

Dne 23.10.1999 má za sebou JČSBP více než půl roku své existence. Zdá se, že její stav musí vyvolat zklamání. Vývoj organizace JČSBP je však plně v souladu se současným stavem v oblasti psychotroniky. Většina badatelů, kteří ji dříve prosazovali od ní odstoupili a noví badatelé nejsou. Společenství JČSBP, které mělo být dobrovolnou nezávislou zájmovou, nepolitickou a neziskovou organizací ve formě uzavřeného společenství, působící na území České a Slovenské republiky, nemůže fungovat podle svého původního záměru. Ukázalo se, že lidé, kteří by mohli být potenciálními členy společenství nejsou ochotni řídit se nějakými pravidly danými stanovami, že nejsou ochotni systematické práce v oboru psychotroniky. V podstatě psychotronika již není v rozsahu jejich zájmu. Z uvedených důvodů je třeba změnit charakter společenství JČSBP i její časopis Cesty psychotroniky. Společenství na "volné sdružení" a časopis na "občasník". Ukazuje se, že v současnosti lze vyvíjet již společnou činnost, která má ale zatím jen klubovou formu.

Dne 8.4. 1999 se uskutečnilo první jednání vedení a rady JČSBP, na kterém byly stanoveny základní cíle společenství, jeho charakter, struktura a zakládající stanovy. Poslání společenství: sdružovat badatele v oboru psychotroniky a její příznivce pod jednu střechu, založení a vydávaní časopisu “Cesty psychotroniky”, vývoj některých měřících elektronických zařízení pro použití v tomto oboru, vytvoření přírodovědeckých základů psychotroniky a její uvedení na akademickou půdu.

Dne 9.3.1999 byla založena Jednota českých a slovenských badatelů v psychotronice (dále jen zkratka JČSBP). Členové zakládající skupiny svého času působili na dnes již zaniklém pracovišti pro psychotronický výzkum při Vysoké škole chemicko technologické v Praze.

 

Sorry, your browser doesn't support Java.

Zpět na obsah